על חרות מוסדות ועדות ביטחון עסקים הודעות שרותים לזכרם צור קשר
ועד אגודה
ועד מקומי
20/03/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 71 מיום 21.2.2017
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מיקי שווקי, מרסלו רובין, מכלין משה.
מיכה זהר – מזכיר.

סדר יום:

 1. שינוי חיוב אגרת שמירה.
 2. פינת מחזור חדשה.
 3. חולצות לבני המצווה.
 4. בקשת איריס חסיד לטיפוח בריכת המים ליד בית גורן שרה.
 5. מגרש כדורגל.
 6. שער 18.
 7. תכנית גני ילדים מעודכנת.
 8. אנדרטה.
 9. צעדת לב השרון.

דיונים והחלטות
 1. שינוי חיוב אגרת שמירה: מכיוון שחוק העזר של המועצה עדיין לא אושר ע"י משרד הפנים, נתקבלה ההנחיה הבאה מהמועצה האזורית, לגבי שיטת חיוב אגרת השמירה עבור 2017:
  כל נכס ישלם את הנמוך מבין שתי האפשרויות:
  - תשלום עפ"י בתי אב - 1320 ₪ לשנה
  או לפי מ"ר בנוי - 8.33 ₪ ל מ"ר לשנה.
  בית אב בו תושב בן 70 ומעלה יהיה פטור מתשלום אגרת שמירה.
  עפ"י חישוב שעשה מנהל החשבונות: בית שגודלו מתחת ל 158 מ"ר ישלם עפ"י מ"ר, ובית שגודלו מעל ל 158 מ"ר ישלם עפ"י בתי אב.
  סה"כ ההכנסה הצפויה תהיה 350,000 ₪, הפחתה של 52,000 ₪ יחסית לסעיף הכנסות בתקציב בטחון.
  הוטל על ועדת בטחון להציע אפשרויות להפחתת סעיף ההוצאה בהתאם להכנסות. בחינת האפשרויות תכלול גם בדיקת הקטנת שעות השמירה בכל לילה ו/או אפשרויות אחרות.
  במידה ובמהלך השנה יאושר חוק העזר, תשונה שיטת החיוב להיות עפ"י מ"ר עבור כלל התושבים.
 2. פינת מיחזור חדשה : הועד מאשרר את החלטתו להקים פינת המיחזור צמוד לגדר בריכת השחייה, כפי שאישרה האגודה.
  ההצעה הזולה היא: תשתית מאבן משתלבת , תיבדק שוב עלות של תשתית אספלט.
 3. חולצות לבני המצווה: מחליטים להשתתף בקניית חולצות עם סמל המושב כשי לילדי המצווה בסך 20 ₪ לילד.
 4. איריס חסיד מבקשת לטפח בעזרת ילדי הגן שלה את אזור בריכות ליד בית שרה גורן. הועד מפנה הבקשה להנהלת האגודה.
 5. מגרש הכדורגל : לקראת סיכום והוצאת המכרז, עלות משוערת כ 600,000 ₪ החלוקה הבאה:
  המועצה האזורית : 250,000 ₪, הועד המקומי 250,000 ₪, הטוטו 100,000 ₪.
  החלטה: הועד מאשר ההשקעה במגרש הכדורגל בסך 250,000 ₪ בשנת 2017.
  הועבר למועצה חוזה מתוקן בין הועד והמועצה האזורית , המסדיר את השימוש במגרש.
 6. שער 18: בגלל הקשים בביצוע ההחלטה לפתוח השער ב 09.00 בבוקר, מחליטים לבחון דרכים אחרות כדי להתגבר על קושי זה.
 7. תכנית גני ילדים מעודכנת: הוגשה תכנית מעודכנת לקראת ביצוע.
  מעבירים את התוכנות לשלומית רובין ואסף גיא לטובת חוות דעת ואישור אדריכלי של התוכנית.
 8. אנדרטה: מחליטים לקבל את המלצת שלומית רובין ואסף גיא שבשלב זה אין צורך בשיפוץ האנדרטה.
 9. צעדת לב השרון: דווח לועד על צעדת לב השרון שתעבור בשטחי המושב. הועד מברך את המארגנים. הוועד מדגיש את אחריות המארגנים לנושא התנועה ושמירה על הסדר והניקיון.

09/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 68 מיום 6.12.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, , משה מכלין, שרה פינסקי, טל עוזר.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. הצעת תקציב בטחון 2017 ושעות סגירת שערים – מוזמן נחמיה חסיד יו"ר ו. בטחון.
 2. משטח לפינת מיחזור חדשה.
 3. תקציב 2017.

דיונים והחלטות
 1. תקציב 2017:
  נחמיה חסיד – יו"ר ו. בטחון מציג את הצעת התקציב לביטחון לשנת 2017 -
  סה"כ הבקשה 402,000 ₪ . לאחר דין ודברים בין המועצה לבין משרד הפנים, הגבייה תמשיך להיות עפ"י בית אב.
  החלטה: מאשרים בקשת ו. בטחון לתקציב 2017. מחליטים שלא לבצע בתחילת השנה את כל ההשקעות המתוכננות (שערים וסיב אופטי למצלמות) כמו כן מחליט הועד שכל הוצאה מעל 1,000 ₪ שרכז הביטחון מבקש לבצע חייבת לקבל אישור ו. בטחון.
  סגירת שערים:
  מחליטים לסגור ל 24 שעות את שערי הביטחון הבאים:
  א. שער 6 – שער חשמל – רח' הפרדס.
  ב. שער מס' 9 (משפחת סייר) רח' דרך ההרחבה – שער חשמלי.
  ג. שער מס' 10 (תחנת דלק) – שער חשמלי.
  ד. שער מס' 17 רח' הצבר – שער חשמלי.
  כמו כן ייסגר עד השעה 09.00 בבוקר שער ידני ליד גל חרות.
  השערים יסגרו החל מיום א' הקרוב 11.12.2016.
 2. פינת מיחזור חדשה- משטח:
  התקבלו הצעות ל 3 אפשרויות ריצוף :
  א.בטון – 51,000 כולל מ.ע.מ.
  ב. אספלט – 44,000 ₪ כולל מ.ע.מ.
  ג. אבנים משתלבות 29,000 ₪ כולל מ.ע.מ.
  טל עוזר יבדוק תוך מספר ימים הצעות נוספות לאחר מכן תתקבל החלטה טלפונית.

 3. תקציב 2017 – משה מכלין מציג את בקשות הועדות.
  נידונו בקשת הועדות למעט בקשת שוש מורן ל 30,000 ₪ לעומת 12000 ₪ בשנת 2016, משום שהבקשה לא מפורטת. הועד מבקש משוש שתפרט, מה כלול בבקשה. עד אז לא תשתנה מסגרת התקציב לעומת 2016.
  וועדת תרבות ביקשה להוסיף לתקציב 6,800 ₪ עבור חזרות המקהלה לקראת החגים.
  הוצגה רשימה של השקעות אופציונאליות.
  התקציב המוצע יועבר לתגובה של ראשי הוועדות. הוועד ידון על השקעות בישיבה הבאה.
  פירוט בקשות הועדות שאושרו:
  בטחון 402,000 ₪.
  גינון 221,000 ₪.
  נוער 100,000 ₪. מתקציב הועד.
  תרבות 100,000 ₪
  גבעה 8,000 ₪.
  קשישים 12,000 ₪.
  דת ו. תמי"ד 15,000 ₪. מתקציב הועד.
  ספריה 13,000 ₪.
  מקהלה 10,000 ₪ מתקציב הוועד.
  ספורט 5000 ₪ מתקציב הוועד.

09/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 69 מיום 20.12.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, מרסלו רובין, שרה פינסקי, מיקי שוויקי. מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. תקציב 2017-המשך דיון.
 2. דוח מזכיר.

דיונים והחלטות
 1. תקציב 2017:
  בישיבה קודמת נקבע תקציב הוועדות.
  עלו שאלות לגבי סעיפי טיאוט ואחזקת מבנים – תכנון 2016 מול ביצוע.
  התקיים דיון לגבי סעיפים שונים בתקציב.
  החלטות: יש לקבל תגובת ראשי הוועדות לתקציב המאושר.
  יש להביא נתונים מדויקים של תכנון מול ביצוע תקציב 2016.
  מיכה התבקש להכין את החלקים "הקשיחים" בתקציבי טיאוט רחובות ואחזקת מבנים (לדוגמא משכורת עלי, עבודת בובקט וכו'), על מנת שנוכל להחליט על גובה התקציב הנוסף שיאושר לטובת סעיפים אלו (לדוגמא משכורת מופלח, תגבור פינוי גזם וכו')
  בישיבה הבאה ייערך סיכום סופי של התקציב לאחר שיובאו הנתונים.

 2. דוח מזכיר-
  א. התקבלו 48.000 ₪ מהמועצה האזורית מתוך 80000 ₪ שהוקצו לכל ישוב. יתרת הסכום שימשה את המועצה בהקמת 9 במפרים ברחבי המושב.
  ב. התקבל מכתב ממשרד הפנים ובו דחייה של בקשת המושב לאישור גביית ארנונה מעסקים במושב.
  ג. מגרש כדורגל- התקיימה פגישה בין המזכיר ליו"ר העמותה לספורט ליד המועצה האזורית וסוכם: 1. יו"ר העמותה ייצור קשר עם סגן יו"ר המועצה כדי לסכם את ההסכם בין המושב למועצה בעניין השימוש במגרש הכדורגל. 2. יו"ר העמותה יסכם עם המהנדס חזי צ'צ'יק את הסכום ברשימת הכמויות עבור דשא סינטטי.

25/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 65 מיום 20.09.16
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שוויקי, משה מכלין, מרסלו רובין.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. פינת מחזור ליד בית החבר.
 2. בקשת חיים מגן לביטול חניה כדי לאפשר כניסה לחצר לדיירים- דיון חוזר.
 3. סיכום פגישה-"שוק רעיונות".
 4. דווח-חדר מתמידים.
 5. דווח- מגרש כדורגל-המשך מישיבה קודמת.

דיונים והחלטות
 1. פינת מחזור ליד בית החבר: מחליטים- לאשרר את ההחלטה להזיז את פינת המחזור הנמצאת ליד בית החבר למקום שהוועדה הכוללת את שרה פינסקי, אסף גיא ושלומית רובין, לאזור חניית הבריכה בתאום עם הנהלת האגודה.
 2. בקשת חיים מגן לביטול חניה כדי לאפשר כניסה לחצר- דיון חוזר: חיים שב ומבקש לדון בנושא. בהחלטה קודמת חיים התבקש לבקש אישור מהשכנים, חיים טוען שהכניסה לחצר מכיוון מנחם רייך איננה יכולה לשמש את הדיירים לבית הנמצא בצד השני של החצר ליד משק טלמון, אם יבטלו את החניה ויאפשרו כניסה לחצר, שתי מכוניות הדיירים תחנינה בחצר ולא תתפושנה שני מקומות חניה ציבורית ליד החצר.
  החלטה: לכל חצר משק ישנה כניסה אחת לכן אין הוועד מוצא לנכון לשנות את החלטתו הקודמת.
 3. במוצאי שבת האחרונה התקיים מפגש בו הועלו רעיונות שונים בנושאים שונים הקשורים לחיי הקהילה במושב.הוקמו 4 קבוצות חשיבה בנושאים הבאים:
  1. קהילה: כיום ישנה פעילות לגילאים עד גיל 18 ומעל 60 לדור הביניים, חסרה פעילות מאורגנת, יש צורך לייצור פעילות לגיל הביניים. הוקם צוות שיעבוד תחת וועדת תרבות שיכין פעילות כזאת אחת לחודש.
  2. ספורט:
   1) יש צורך להקים מסלול להליכה הכולל סימונים על שבילים.
   2) פעילות בניווט ויש צורך להקים מתקנים קלים TRX וכ'ו ולהעתיק את מודל הסקציה להליכה וריצה בעזרת מאמן.
  3. נוער:
   1) יש צורך לשלב בני נוער שאינם מדריכים בפעילות למען הנוער.
   2) לייצר הרכבים מוסיקליים שונים.
  4. תשתיות: יש לטפל בגשר על נחל חרות בכניסה מתל מונד כדי לאפשר לצועדים לצעוד בבטחה על הגשר.

 4. חדר מתמידים - הוחל בשיפוץ חדרי המוסיקה הנוכחיים: מחסן גנרטור לשעבר וחדר תופים ולהפכם לחדרי מתמידים. חדר המתמידים הנוכחי במרתף הצרכנייה יהפוך לחדר מוסיקה בו ילמדו בימים מסוימים פסנתר ובימים אחרים תופים. השיפוץ נעשה מתקציב חיצוני (משמר הגבול) ובתיאום עם יפה גמליאל- רכזת מוסיקה במועצה אזורית האחראית למרכז המוסיקה.
 5. דווח מגרש כדורגל - המשך מישיבה קודמת- נעשתה מדידה של מיקום המגרש והמהנדס החל בעבודתו לתכנון המגרש ועריכת אומדן העלויות.

25/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 67 מיום 22.11.2016
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שווקי, מרסלו רובין , משה מכלין,
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. סיכום פגישה בעניין מקהלת המושב.
 2. אתר חדש לפינת מיחזור (המשך מישיבה קודמת).
 3. בית העם .
 4. מגרש כדורגל.
 5. תכנית לגני ילדים חדשים.
 6. דווח יו"ר: פעילות נוער.

דיונים והחלטות
 1. סיכום פגישה בעניין מקהלה מיום 11.11.2016 בהשתתפות יורם יפה, מיכה זהר, אירית מגן – נציגת מקהלת המבוגרים (מצו"ב סיכום פגישה).
  במושב 3 מקהלות: א. מבוגרים ב. ילדים. ג. ילדים צעירים.
  על המקהלות מנצחים אורי מוסטקי ורם סופר.
  הועד יקצה עד 10,000 ₪ מתקציבו השאר ימומן ע"י המשתתפים והמועצה האזורית (5,000 ₪ לשנה).
 2. אתר מיחזור חדש – המיקום המדויק נקבע בפגישה בשטח בה השתתפו: שרה פינסקי, שלומית רובין, אסף גיא ומיכה זהר.
  יוקם משטח באורך 23 מ' וברוחב 3 מ' מקצה הצד הדרומי של הגדר המערבית של בריכת השחייה.
  המהנדס רני ברכה הכין תוכנית למשטח בטון והתקבלו הצעות מקבלנים בסדר גודל של 45,000 ₪.
  הוחלט לבדוק אפשרות של רצפה מאספלט במקום בטון או אפשרויות אחרות.
 3. בית העם:
  הוגשה תכנית לשיפוץ בית העם בשני שלבים:
  שלב א':
  1. קילוף העמודים הקיימים ושיחזור הגודל הקיים.
  2. איטום הגג כולל מרפסות.
  3. קילוף טיח חיצוני , טיוח מחדש וצביעה.
  הצעת יניב יונה לשלב זה 100,000 ₪ כולל מ.ע.מ.

  שלב ב' תכנית הפעלה:
  1. טיפול במבואה ובשרותים.
  2. רצפה.
  3. בימה.
  4. חשמל כולל לוח חשמל.
  5. החלפת גג

  עדיין אין תוכניות והערכה כספית לשלב זה.
  ממתינים להצעה כוללת של השיפוץ. לאחר קבלת ההצעה נקבל הצעות מחיר נוספות.
 4. מגרש כדורגל:
  התקיימה פגישה בשטח בין יורם יפה ומיכה זהר לבין ס. יו"ר המועצה האזורית ומהנדס מטעם המועצה חזי צ'ציק.
  המהנדס יכין תכנית עבודה ורשימת כמויות מעודכנת עד לתחילת דצמבר .
  המועצה משתתפת בעלות של 250,000 ₪, השאר מתקציב ועד מקומי.
 5. תכנית לגני הילדים:
  המועצה התקשרה עם המהנדס יצחק שפירא לביצוע הפרויקט. שפירא הגיש תוכנית העמדה מתוקנת לאישור המושב לפני שיכין תכנית עבודה ורשימת כמויות לקבל תהצעות מקבלנים.
  התכנית נבדקת ע"י שלומית רובין ואסף גיא.
 6. דו"ח יו"ר – פעילות נוער:
  התקבלה לעבודה מדבי"ת חדשה, בת המושב - סתיו זילברבוש. מאחלים לסתיו הצלחה רבה.

19/09/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 64 מיום 6.09.16
+

נוכחים: יורם יפה- יו"ר, שרה פינסקי, מיקי שוויקי, משה מכלין, מרסלו רובין,טל עוזר, וורד דקל.
מיכה זהר – מזכיר.
סדר יום:

 1. דווח: מגרש כדורגל.
 2. ביצוע תקציב וועדת ביטחון- מוזמנים- נחמיה חסיד וחגי כספי.
 3. חזות הכפר.
 4. שוק רעיונות.
 5. דו"ח יו"ר: א. שיפוץ בית העם.
  ב. עבודה ליד גדר חלקת בן חיים מול שכונת הבנים.
  ג. פגישה עם יהודה טל בעניין פרדס סגל הגובל בשכונת בנים.

דיונים והחלטות
 1. דווח-מגרש כדורגל- בהתייעצות עם סגן יו"ר המועצה האזורית הוחלט להתקשר עם המהנדס חזי צ'ציק שיכין תוכנית ואומדן למגרש. לאחר שיוכן האומדן יפגשו נציגי המושב עם סגן יו"ר המועצה האזורית ועם עמותת הספורט כדי לתקצב את הפרויקט ולסכם על מקורות התקציב.
 2. וועדת ביטחון- תקציב וועדת ביטחון בהשתתפות יו"ר וועדת ביטחון- נחמיה חסיד והרב"ש- חגי כספי. על פי בחינת ההוצאות עד ל-31.8.16 נראה שלא תהיה חריגה בתקציב.
 3. חזות הכפר- עקב החריגה הצפויה בתקציב הניקיון התקיים דיון בנושא חזות פני הכפר. מאשררים את ההחלטה מהישיבה הקודמת להגביל את כמות ימי העבודה, על מנת להקטין את החריגה בתקציב.
 4. שוק רעיונות- בהמשך לדיונים באחת הישיבות הקודמות הוחלט לקיים מפגש ביום שבת 17.09.16 בשעה 20:00 בבית החבר. במפגש יועלו רעיונות להגברת שיתוף התושבים בפעולות המושב. את המפגש תנהל יו"ר וועדת תרבות- שרון אוריאלי.
 5. דוח יו"ר-
  א. שיפוץ בית העם-יניב יונה יגיש לישיבה הבאה הצעה הכוללת עלויות ומשמעויות.
  ב. התקיים מפגש עם חיים בן חיים בעניין עבודה רשלנית שנעשתה ליד הגדר חלקתו מול שכונת הבנים. יתבצע תיקון על חשבון הקבלן.
  ג. התקיימה פגישה עם יהודה טל בעניין השכנים הגובלים בחלקתו (פרדס סגל) הצמודה לשכונת הבנים. השכנים משליכים פסולת לחלקת הפרדס, כמו כן שיחים שנשתלו בחלק ממגרשי השכנים מצמיחים שתילים בתוך חלקת הפרדס. נעשתה פניה אישית במכתבים לשכנים הרלוונטיים שיסלקו את הפסולת יגזמו/יעקרו את הצמחים הפולשים לחלקת הפרדס.

ביטחון
נוער
תרבות
גינון, נוי וסביבה
דיור
עבודה
מסחרי
בריכה
תרבות, מסורת ישראל דת
06/03/2017
4/4 הרצאה מירי קרימילובסקי
+

4/4 יום שלישי מירי קרימילובסקי גישות שונות למציאות באמנות הישראלית

ספורט
20/03/2017
25/3 מרוץ האביב
+

[]
קהילה